Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Akcie a investície > e-Broker > Sprievodca e-Broker

Sprievodca online aplikáciou e-Broker

Nižšie nájdete sprievodcu obvyklými úkonmi v aplikácii e-Broker. K dispozícii sú Vám taktiež manuály, ktoré poskytujú podrobný návod, ako previesť prihlásenie k aplikácii, používať voľby na hlavnej navigačnej lište, vyhľadať titul podľa zadaných kritérií, alebo si napríklad aplikáciu prispôsobiť podľa vlastnej potreby.


Rýchly sprievodca aplikáciou e-BrokerVyhľadávanie finančných nástrojov

Rýchle vyhľadávanie

Pre rýchle vyhľadávanie a zobrazenie finančného nástroja slúžia v aplikácii e-Broker rýchle voľby "Najdi FN" a "Choď na FN". Tieto voľby nájdete v ľavej zvislej lište, ktorá je spoločná pre všetky stránky aplikácie.

NÁJDI FN

Do poľa "Najdi FN" je možné zadať názov spoločnosti alebo jeho časť. Po stlačení tlačidla "Zobraz" sa spustí vyhľadávanie.

CHOĎ NA FN

Pokiaľ viete priamy symbol cenného papiera (tzv. ticker), napíšte ho do poľa "Choď na FN". Po stlačení tlačidla "Zobraz" sa spustí vyhľadávanie.

Pokročilé vyhľadávanie

Aplikácia umožňuje taktiež vyhľadať a zobraziť množinu cenných papierov zodpovedajúcu definovaným parametrom a zadaným kritériám. V prípade, že vyhľadávate podľa definovaných parametrov častejšie, môžete si vyhľadávací formulár uložiť pod vlastným názvom - pri ďalšom použití už nemusíte formulár znovu vyplňovať.

Pokročilé vyhľadávanie nájdete v hornej navigačnej lište - záložka "Vyhľadávanie".

Vyhľadávanie prebieha podľa technických kritérií (krajina, obdobie, min. a max. kurz, zmena kurzu za dané obdobie, objem, aktivita) alebo fundamentálnych kritérií (priemyselné odvetvie, trhová kapitalizácia, P/E, dividendový výnos a ďalšie). Výsledky je možné zoradiť podľa vybraných parametrov.

Ak používame napríklad ukazovateľ P/E, pomer kurzu akcie a zisku na jednu akciu, priemerné hodnoty sa líšia naprieč jednotlivými odbormi. Ide o základné kritérium pre posudzovanie relatívnej lacnosti akcie (hoci má tento ukazovateľ celú radu obmedzení a jeho nízka hodnota má vždy určitý dôvod). Priemerné P/E ratio akcií v indexe S&P 500 za posledných viac ako 50 rokov činí 17. Pre filtrovanie "lacných" akcií je možné napríklad zadať interval 10 až 15 u akcií s väčšou kapitalizáciou.

Poznámka:

Pri vyhľadávaní prostredníctvom rýchlej voľby "Nájdi FN" a "Choď na FN", je dôležité nastavenie filtrov "Krajina" v hornej časti aplikácie. V prípade, že máte nastavený filter na krajinu "USA", zobrazujú sa vo výsledkoch vyhľadávania iba cenné papiere, ktoré sú obchodované na trhoch v USA. Pri nastavení filtra na krajinu "Všetky", budú vo výsledkoch zobrazené cenné papiere, ktoré sú obchodované na všetkých trhoch, ktoré Fio ponúka.

Záložka "Vyhľadávanie" je dostupná iba v plnej verzii aplikácie. Plnú verziu aplikácie môžete nastaviť v "Globálných nastaveniach", ktoré nájdete v pravom hornom rohu aplikácie e-Broker.

Nákup a predaj finančného nástroja

V aplikácii e-Broker je možné podávať pokyny k nákupu alebo predaju cenných papierov v reálnom čase.

Pre podanie pokynu k nákupu je potrebné u vybraného finančného nástroja kliknúť na symbol so zelenou šipkou, pre podanie pokynu k predaju je potrebné kliknúť na symbol s červenou šipkou. Následne sa zobrazí okno pokynu, v ktorom vyplníte parametre pokynu. Hlavne cenu, za ktorú ste ochotný nakupovať alebo predávať jeden kus vybraného finančného nástroja, množstvo a platnosť pokynu. Následne je vygenerovaný pokyn, ktorý je okamžite odoslaný na príslušný trh (burzu).

Inteligentné pokyny

Obchodný systém Fio umožňuje podávať inteligentné pokyny, ktoré predstavujú automatickú reakciu nákupom alebo predajom cenného papiera podľa vopred definovanej situácie na trhu. Investor podľa svojej investičnej stratégie sám určuje, čo sa má stať s jeho pozíciami. Cieľom je zaistiť čo najlepšiu cenu nakupovaných alebo predávaných cenných papierov, zamedziť nárastu strát nad vopred definovanú úroveň, poprípade skryť parametre pokynu tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ostatných účastníkov trhu.

Jedným z najpoužívanejších inteligentných pokynov je Stoploss. Najčastejšie je Stoploss používaný ako ochrana pred prípadnou stratou. To znamená, že vopred definuje cenu, na ktorej budú nakúpené cenné papiere automaticky predané v prípade, že kurz poklesne na túto úroveň.

Pokyny a obchody

Kompletný prehľad podaných pokynov nájdete v záložke „Pokyny". Sú tu zobrazené všetky pokyny, ktoré ste podali za vybrané obdobie, teda aj také, ktoré boli zrušené alebo odmietnuté pri validácii. V tejto záložke sa vykonáva taktiež rušenie doposiaľ neuspokojených pokynov.

Prehľad všetkých realizovaných obchodov za vybrané obdobie nájdete v záložke „Obchody". Tu je možné získať informácie o cene obchodu, objemu transakcie, poplatku za obchod, trhu, prípadne ďalšie informácie vrátane pripísaných dividend z držaných cenných papierov alebo akejkoľvek operácie či služby, ktorá bola realizovaná na obchodnom účte.

Všetky dáta (zobrazované stĺpce) je možné upraviť podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a prianí, a to prostredníctvom sekcie „Nastavenia" v pravom hornom rohu aplikácie. Zobrazované dáta je možné exportovať do formátu CSV a následne ich ďalej spracovať v ľubovoľnom tabuľkovom editore.

Finančné prostriedky na obchodnom účte

Aplikácia obsahuje záložku „Peniaze", kde získate podrobné informácie o stave finančných prostriedkov na obchodnom účte. Na účte je možné deponovať finančné prostriedky v mene CZK, EUR, USD, HUF a PLN.

Pokiaľ budete chcieť obchodovať napríklad v USA, nie je potrebné, aby ste na účte disponovali v USD - pomocou tabuľky „Zmenáreň" môžete previesť konverziu z jednej meny do druhej alebo využiť menový úver, ktorým sa zároveň zaistíte proti menovému riziku.

Portfólio

Aplikácia e-Broker umožňuje sledovať aktuálny stav a priebežný vývoj Vášho portfólia pomocou záložky „Portfólio".

V tejto záložke nájdete Vami nakúpené cenné papiere s aktuálnymi kurzami, spravodajstvo, graf vývoja portfólia i jednotlivých cenných papierov alebo prehľad podaných a uskutočnených pokynov. Vývoj portfólia je možné sledovať za vopred definované obdobie.

Priebeh vývoja portfólia a jednotlivých cenných papierov je možné porovnať s ľubovoľným cenným papierom.

Do portfólia je možné fiktívne pridať aj také cenné papiere, ktoré ste nakúpili prostredníctvom iného obchodníka, alebo u ktorých ste sa rozhodli, že by ste ich chceli iba sledovať. Fiktívny vklad a výber cenných papierov do/z portfólia je možné previesť pomocou symbolu zeleného plus, respektíve červeného mínus.

V záložke "Portfólio" taktiež nájdete sekciu EasyClick, v ktorej môžete sledovať všetky cenné papiere zaradené v prestížnom segmente EasyClick českej burzy RM-SYSTÉM. Vďaka tomu máte k dispozícii detailný prehľad o vývoji v týchto likvidných segmentoch. Súčasťou sekcie sú podrobné grafy, hĺbka trhu a prehľad všetkých realizovaných obchodov. Tieto informácie sú určené predovšetkým aktívnejším investorom a obchodníkom.

Finančné nástroje

Informácie o finančných nástrojoch

Informácie o cenných papieroch získate prostredníctvom záložky „Finančné nástroje", ktorá poskytuje detailné informácie o vybranom cennom papieri, a to buď v základnom prehľade, alebo vrátane technickej a fundamentálnej analýzy, ktoré sú významnými nástrojmi pre investičné rozhodovanie.

V sekcii „Základný prehľad" nájdete najviac informácií o vybranom cennom papieri - vrátane informácie o emitentovi, ekonomických ukazovateľoch, tržbách, poprípade odporúčaní maklérov.

Ekonomické dáta zobrazované v pravom stĺpci sú poskytované jednou z najprestížnejších agentúr na svete - Thomson Reuters. Základný popis emitenta daného cenného papiera stručne popisuje predmet činnosti spoločnosti. Tieto informácie sú sprístupnené v anglickom jazyku. Nižšie sú k dispozícii informácie o dátume zverejňovaných hospodárskych výsledkov za posledný štvrťrok a dátume konca fiškálneho roku. U vybraných cenných papierov je k dispozícii blok ekonomických ukazovateľov obsahujúcich údaje o výške základného imania spoločnosti, počtu vydaných akcií, výške dosiahnutej tržby a zisku k uvedenému obdobiu.

Uvedené odporučenia maklérov sú taktiež prevzaté od agentúry Thomson Reuters. Známkami 1 až 5 je hodnotený či cenný papier kúpiť, držať alebo predať (1-rozhodne kúpiť, 2-kúpiť, 3-držať, 4-predať, 5-rozhodne predať). Okrem aktuálneho odporúčania sú k dispozícii informácie staré týždeň, mesiac, dva mesiace a štvrťrok. Zo všetkých hodnotení je na poslednom riadku zobrazený priemer.

Technická analýza

Zmyslom technickej analýzy je predikovať na základe historických dát budúci vývoj kurzu cenného papiera. Sekcia „Technická analýza" poskytuje množstvo ukazovateľov, pomocou ktorých môžete zvolený cenný papier analyzovať. Jednotlivé funkcie sa vykresľujú buď priamo do grafu cenného papiera, alebo pod hlavným grafom úplne samostatne s kurzom cenného papiera. Samozrejmosťou je voľba obdobia, za ktoré sa uvedený indikátor vykresľuje alebo možnosť porovnať vybraný cenný papier či index s iným.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je dôležitou súčasťou investičného rozhodovania a využíva sa k posúdeniu finančnej situácie emitenta cenného papiera. V sekcii „Fundamentálna analýza" je k dispozícii veľké množstvo informácií a finančných ukazovateľov, ktoré je možné usporiadať podľa Vašich konkrétnych požiadaviek. U vybranej spoločnosti sa zobrazí preddefinovaná skupina informácií, ako je označenie cenného papiera, kurz, trhová kapitalizácia, tržby a mnoho ďalších. Vybranú spoločnosť je možné porovnať s inou spoločnosťou a zobraziť ich ukazovatele a finančné údaje v riadkoch tak, aby porovnávanie bolo čo najprehľadnejšie.

Prehľad vývoja burzového trhu

e-Broker poskytuje aj komplexný pohľad na stav a vývoj svetových kapitálových trhov a ich indexov. V záložke „Prehľady" je možné zobraziť portfólio viac ako 20 vybraných svetových indexov plus prehľad cenných papierov, ktorých kurz najviac vzrástol či poklesol, a prehľad cenných papierov, ktorých objemy obchodov dosiahli najvyšších hodnôt. Táto sekcia tak ponúka aktívnym investorom čo najviac potrebných informácií pre ich rozhodovanie, a to na jednom mieste. Samozrejmosťou je rýchle podanie pokynu s vopred vyplnenými údajmi priamo z tejto záložky.

Portfólio vybraných indexov poskytuje informácie o kurze, jeho zmene a ticker, pričom po kliknutí na názov indexu alebo jeho ticker sa zobrazujú detailné informácie vrátane grafu.

Nastavenia

Individuálne nastavenie aplikácie

Aplikácia e-Broker umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom nastaviť pre každého užívateľa vlastný pohľad zobrazovaných údajov v jednotlivých záložkách podľa individuálnych požiadaviek. Štandardné implicitné nastavenie zobrazuje iba základné, najpotrebnejšie informácie, ale každý užívateľ má možnosť uložiť si pod rôznymi profilmi a názvami aj niekoľko vlastných pohľadov alebo toto štandardné nastavenie zmeniť a vybrať si z početného množstva rôznych informácií také, ktoré budú zobrazované. Tieto informácie je možné zoradiť opäť podľa požiadaviek klienta.

Všetky dáta (zobrazované stĺpce) je možné upraviť prostredníctvom sekcie „Nastavenia" v pravom hornom rohu aplikácie.

Individuálne nastavenia

Po prihlásení do aplikácie e-Broker si môžete upraviť vzhľad stránok a údaje, ktoré sa Vám majú zobrazovať tak, aby sa Vám s aplikáciou pracovalo čo najpríjemnejšie.

Z hlavného menu v hlavičke všetkých stránok aplikácie e-Broker sú prístupné "Globálne nastavenia", v ktorom si nastavujete základné parametre:

Zmena hesla

Heslo odporúčame zmeniť ihneď po prvom prihlásení a následne podľa uváženia, minimálne však každého pol roka.

NASTAVENIE ODHLÁSENIE

Čas, po uplynutí ktorého a nečinnosti si aplikácie znovu vyžiada heslo. Odporúčame nastaviť čo najkratšiu dobu, tz. 10 minút.

POVOLIŤ NOVÉ VLASTNOSTI USA USMERNENÍ

Budete mať prístup k rozšíreným parametrom USA usmernení, napríklad smerovanie pokynu na vybraný ECN trh, špeciálnu platnosť alebo inteligentné pokyny poskytované jednotlivými ECN trhy. Túto službu odporúčame iba klientom s hlbšími znalosťami obchodovania v USA.

DEFAULT MENA PRE ZOBRAZOVANIE

Môžete si vybrať z týchto mien: EUR, PLN, CZK, USD. Vo vybranej mene sa Vám potom bude zobrazovať celá hodnota portfólia.

Zobrazovať SPRÁVY / OČAKÁVANIA

Nastavíte si, ako dlhú históriu správ / očakávaní chcete mať zobrazenú v malom prehľade pokynov / obchodov na stránke portfólio.

POUŽIŤ DNI Z GRAFU PRE LUPU

Graf akcie si môžete zväčšiť a následne jeho veľkosť upravovať. Táto funkcia funguje aj u technickej analýzy, čo sprehľadní jej využívanie.

Nastavenie podsekcií

Ďalej sa dajú nastavovať aj ďalšie parametre už v jednotlivých podsekciach.

Ide o tieto podsekcie:

 • Usmernenia
 • Obchody
 • Peniaze
 • Cenné papiere - Fundamentálna analýza
 • Portfólio - Stav
 • Finančné reporty

Po otvorení podsekcie a kliknutí na "Nastavenia" v hlavičke stránky môžete zmeniť štandardné nastavenia a pomenovať ho podľa uváženia. Týmto spôsobom prispôsobíte stránku svojim potrebám. Po ďalšom prihlásení sa už bude zobrazovať Vaše zvolené nastavenie, ktoré môžete kedykoľvek znovu upraviť. V prípade, že sa chcete vrátiť k pôvodnému nastavenia, vyberte nastavenie "Standard".

Hlásiče

e-Broker obsahuje mimo iné záložku „Hlásiče", v ktorom sa nastavujú informačné správy zaslané na e-mail alebo mobilný telefón. Tieto správy sú zaslané v prípade, že nastane situácia, ktorú si vopred zadefinujete. Správy môžu obsahovať informácie o zaujímavých investičných príležitostiach, uskutočnených obchodoch, poprípade si nastavíte hlásič tak, aby zaslal informácie v prípade prelomenia kurzu sledovaného cenného papiera. Jednotlivé správy sú generované a rozosielané úplne automaticky bezprostredne potom, čo nastanú podmienky definované pri založení hlásiča.

Používateľ tejto služby dostáva na svoj mobilný telefón alebo na svoju emailovú adresu nepravidelné správy, pomocou ktorých môže získavať informácie o zaujímavých investičných príležitostiach a o vlastných uskutočnených obchodoch. Podľa typu zvoleného hlásiče každá správa obsahuje jednu z nasledujúcich informácií:

 • Informácie o dosiahnutie zadanej cenovej úrovne u vybraného cenného papiera.
 • Informácie o uskutočnení obchodu v prípade uspokojenie alebo čiastočné uspokojenie zvoleného pokynu.

Princíp služby

Jednotlivé správy sú generované a rozosielané automaticky bezprostredne potom, čo nastanú podmienky zadané užívateľom pre spustenie hlásiče. Na zabezpečenie okamžitého odoslania SMS správ na čísla klientov využíva Fio externú špecializovanú spoločnosť. Všetci klienti zaregistrovaní pre túto službu tak dostávajú SMS správu v rozmedzí maximálne niekoľkých málo sekúnd od jej vytvorenia.

Podmienky a postup získania služby

 • Cena služby je 2, - CZK za každú odoslanú SMS, správy posielané na emailovú adresu sú samozrejme bezplatné.
 • Suma za odoslané SMS sa automaticky strháva z obchodného účtu klienta naraz vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.
 • Nie je potrebné podpisovať žiadnu novú zmluvu a stačí si u nás Hlásiče len zaregistrovať.
 • Služba Hlásiče je poskytovaná iba klientom s platnou Komisionársku zmluvou.
 • Zasielanie hlásičov je možné aktivovať iba na telefónne čísla sietí českých mobilných operátorov.

Registrácia služby V aplikácii e-Broker je priamo na hlavnej vodorovnej príkazového lište k dispozícii odkaz "Hlásiče". Ak chce používateľ nastaviť hlásič na uspokojenie pokynu, vyberie z rolovacej ponuky jeho číslo a uvedie tel.číslo alebo e-mailovú adresu, kam má byť správa zaslaná. Ak chce nastaviť hlásič na dosiahnutie cenovej úrovne, zadá identifikáciu zvoleného titulu a príslušnú cenovú úroveň.

Upozornenie: SMS hlásiče sú dostupné v aplikácií e-Broker len pre české SIM karty

Streamer

Streamer umožňuje získať prístup k streamovaným kurzom cenných papierov v reálnom čase. Streamer umožňuje ešte rýchlejšiu reakciu na situáciu na trhu, a to i v prípade, kedy je portfólio zložený z väčšieho počtu titulov. Viac informácie nájdete tu.

V prípade, že odchádzate mimo dosah internetu a počítača, môžete si zaregistrovať SMS spravodajstvo Fio banky. Priamo na Váš mobilný telefón potom budú niekoľkokrát denne zaslané správy s aktuálnymi kurzami SPAD titulov, svetových indexov, najčerstvejšie informácie z kapitálových trhov a prípadné odporúčania k cenným papierom. Služba je najčastejšie využívaná aktívne obchodujúcimi klientmi, ktorí chcú mať kľúčové informácie k dispozícii skutočne kedykoľvek a kdekoľvek. Službu je možné zaregistrovať priamo vSMS spravodajstvo "Globálnom nastavení" aplikácie e-Broker.

Fundamentálna analýza

Je druhom akciovej analýzy, ktorý hľadá základné a podstatné faktory globálneho, ekonomického, politického, odvetvového a firemného konceptu v snahe určiť, ktoré aktívum je na trhu podhodnotené alebo nadhodnotené vzhľadom na svoju vnútornú hodnotu.

Uplatňuje sa predovšetkým pre doporučenie dlhodobejšieho charakteru.

"Fundamentálna analýza" je v aplikácii e-Broker k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavného menu.

Z obsahu fundamentálnej analýzy považujeme za základné údaje:

 • trhová kapitalizácia spoločnosti - hodnotu získame vynásobením počtu akcií vydaných spoločnosťou trhovou cenou jednej akcie. Číslo trhovej kapitalizácie nám približuje veľkosť spoločnosti meranou jej celkovou hodnotou.
 • účtovná hodnota na akciu = (Vlastný kapitál - Prioritné akcie) / Počet vydaných kmeňových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podľa účtovných výkazov spoločnosti, ktorá ich vydala. Z nej potom môžeme vychádzať pri stanovení trhovej hodnoty akcie.
 • cena/účtovná hodnota - čím väčšia a lepšia spoločnosť, tým je táto hodnota vyššia. U menej známych spoločností s nejasným výhľadom naopak toto číslo klesá. Pre spoločnosti zaradené do indexu DJIA predstavuje v priemere 3,5, pre spoločnosti S&P's 500 je to 2,8 a pre Nasdaq 2,6.
 • tržby - tržby spoločnosti za posledný účtovný rok. V USA si spoločnosti obvykle volia odlišný účtovný rok od kalendárneho.
 • cena/tržby - pomer ceny a tržieb na jednu akciu. Táto hodnota by mala byť menšia ako 2. Len v prípade mimoriadne dobrej ziskovosti môže byť toto číslo opodstatnene vyššie.
 • zisk na akciu - najsledovanejšia hodnota každej spoločnosti. Akcionárom dáva informáciu o tom, či je podnikanie úspešné. Z čistého zisku sa môžu rozdeľovať dividendy, ktoré sú spravidla vyplatené ročne, v prípade amerických spoločností často aj štvrťročne.
 • P/E - aktuálny kurz akcie/zisk na akciu. Podobne ako v "Cena/účtovná hodnota" nemožno určiť správnu hodnotu. Zodpovedá dobe, za ktorú spoločnosť vyprodukuje zisk po zdanení rovný jej trhovej kapitalizácii. Napr. P/E 15 znamená, že spoločnosť pri svojej súčasnej výkonnosti zarobí toľko, na koľko je v súčasnosti trhom ocenená, za 15 rokov. V súčasnosti je P/E pre DJIA okolo 30, S&P's 500 cca 32 a Nasdaq asi 37.
 • zisková marža - čistý zisk / celkové tržby x 100. Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.
 • rentabilita vlastného imania - ROE, čistý zisk / vlastný kapitál. Ukazovateľ predstavuje schopnosť zhodnocovať vložený kapitál.
 • rentabilita aktív - ROA, (čistý zisk + úroky po zdanení) / celkové aktíva. Ukazovateľ predstavuje výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.
 • dividendový výnos - Dividenda na jednu akciu / kurz akcie. Ročný percentuálny výnos z dividend pri aktuálnej cene. Pre väčšinu akcionárov je to jediný príjem z držania akcií, okrem výnosu z nárastu hodnoty akcie.

... a mnoho ďalších.

Úspešnosť doporučení Fio uvádzaných v časti spravodajstvo môžu klienti posúdiť podľa vzorového portfólia spravovaného maklérmi Fio PortFIO. V PortFiu je každá transakcia odôvodnená a popísaná. Výsledné zhodnotenie zohľadňuje aj bežné poplatky za zrealizované obchody a ďalšie služby Fio využívané v PortFiu.

Technická analýza

analýza, ktorá sleduje historický cenový vývoj za účelom predikcie vývoja v blízkej budúcnosti. Slúži k čo najlepšiemu načasovaniu nákupu/predaja akcií a spolu s fundamentálnou analýzou môže významne pomôcť k úspechu Vašej investície.

Technická analýza je k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavnej ponuky v hlavičke každej stránky aplikácie e-Broker. Jednotlivé parametre si nastavujete sami.

Predpoklady, aby mohla byť technická analýza použitá:

 • cena odráža všetky známe informácie (titul má zreteľné fundamenty)
 • cenový vývoj nie je úplne náhodný (titul je likvidný a nepodlieha náhodným cenovým skokom)

Nástrojmi technickej analýzy sú trendové línie, grafické formácie a matematicko-štatistické výpočty - indikátory.

Trendové línie - vznikajú sledovaním historického vývoja kurzu akcii a komodít. Poznáme tri základné trendy rastúci, klesajúci a pohyb do strany.

Grafické formácie - umožňujú predikovať ďalší smer - pokračovanie alebo zmenu trendu. Najpoužívanejšie formácie sú trojuholníky a obdĺžniky.

Indikátory - rôzne vzorce, ktorých výpočtom vieme učiť najvýhodnejšiu cenu pri predaji alebo nákupe titulu.

Podrobnejší popis jednotlivých indikátorov:

 • MA - Moving average

Niekoľkodenná priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. Klient si počet dní volí podľa toho, aký trend chce sledovať: veľmi krátky (5-13 dní), krátky (14-25 dní), kratší strednodobý (26-49 dní), strednodobý (50-100 dní), alebo dlhodobý trend (100-200 dní). Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení MA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

 • EMA - Exponential moving average

Niekoľkodenná exponenciálna priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. EMA býva mierne spoľahlivejšia ako MA, pretože pri výpočte dáva starším dátam nižšiu váhu. Počet dní sa volí rovnako ako u MA. Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení EMA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

 • BB HORNÉ/STRED/DOLNÉ -Bollinger bands

Pásmo ohraničujúce kĺzavý priemer. Šírka pásma je daná volatilitou kurzu akcie. Čím je pásmo užšie, tým menšími výkyvmi prechádza kurz zvoleného titulu, a naopak. Typicky prichádza výraznejšia zmena kurzu po dlhšom období nižšej volatility.

 • MACD - Moving average covergence divergence

Je často považovaný za najspoľahlivejší indikátor. Počíta sa odčítaním dlhodobého (26denného) kĺzavého priemeru od krátkodobého (12denného). Do grafu je zakreslená aj tzv. spúšťacia úroveň (9dňový MA),ktorá generuje nákupné/predajné signály. Indikátor MACD osciluje okolo nuly. Nákupný/predajný signál sa generuje vo chvíli, kedy sa MACD dostane nad svoju spúšťaciu úroveň, a je tým silnejší, čím ďalej od nuly sa MACD vychýli.

 • MFI (Money flow index)

Indikátor momentu, meria silu prúdenia peňazí do/z akcie. Pracuje s kurzom aj objemom. Indikátor sa pohybuje v pásme 20-80, čím je bližšie k týmto krajným hodnotám, tým je väčšia šanca na zmenu kurzu.

 • PVO (Volume oscilator)

Rozdiel medzi dvoma MA objemu danej akcie. Indikátor je nezávislý na cene akcie. Používa sa na potvrdenie trendu. Rastúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac kupujúcich, teda pravdepodobný ďalší rast. Klesajúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac predávajúcich, klesajúci trend bude pokračovať.

 • RSI (Relative strength index)

Index relatívnej sily, počíta sa pomocou priemerných kladných a záporných zmien v cene za určité zvolené obdobie. Indikátor sa pohybuje v pásme 0-100, pričom hodnoty nad 70 znamenajú prekúpenosť a hodnoty pod 30 prepredanosť trhu.

Bližšie sa technickej analýze venuje množstvo odbornej literatúry, medzi inými aj kniha Oldřicha Rejnuše "Teorie a praxe obchodování s cennými papíry".

Zabezpečenie

Fio e-Broker Vás chráni, ale neobmedzuje. Sami si môžete zvoliť vlastnú mieru zabezpečenia. Vyššie stupne ochrany sú doporučené, ale dobrovoľné.

SMS autorizačný kód

Môžete si zvoliť potvrdzovanie každého pokynu autorizačným kódom, ktorý bude zaslaný SMS správou na Váš mobilný telefón.

Dĺžka autorizačného kódu

 • Voliteľný počet od 5 do 10 znakov

Počet pokusov zadaní

 • Zvolíte si 1 až 3 pokusy pre potvrdenie pokynu autorizačným kódom

Doba platnosti

 • Platnosť kódu môže byť od jednej do pätnástich minút

Užívateľské meno a heslo

Prístup do aplikácie je chránený užívateľským menom a heslom, ktoré je potrebné každých šesť mesiacov povinne meniť. Heslo je ukladané v zašifrovanej podobe, preto nie je prístupné ani zamestnancom Fio.

Bezpečný finančný účet

Finančné prostriedky z účtu v e-Broker možno prevádzať len na vopred písomne schválené účty uvedené v zmluve.

Grafická klávesnica

Všetky znaky pri písaní hesiel môžete zadávať kliknutím myšou na grafické klávesnici. Ste tak chránení proti čítačkám znakov z pevnej klávesnice (KeyLogger) a príliš zvedavým očiam.

Šifrovaná komunikácia

Všetok prenos informácií medzi počítačom klienta a serverom Fio je elektronicky šifrovaný, a to štandardom SSL 128bit.

Ostatné

Všetky bezpečnostné prvky Vám neprezradíme. Bezpečnosti však u nás vždy bola a stále je venovaná maximálna pozornosť.

Ako nastaviť zabezpečenia

Zmenu zabezpečenia môžete uskutočniť len osobne na ľubovoľnej z pobočiek Fio.

Elektronická odborná starostlivosť

Elektronická odborná starostlivosť (ďalej len EOS) je projektom Fio banky, a.s., ktorého implementácia v SR vyplynula z príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a zároveň zohľadňuje skúsenosti Fio banky ako najväčšieho retailového obchodníka s cennými papiermi v Českej republike.

Zákon o cenných papieroch ukladá licencovanému obchodníkovi s cennými papiermi okrem iného poskytovať investičné služby v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou. V súlade s touto zásadou je povinný zisťovať od klienta jeho znalosti a skúsenosti v oblasti investovania. Projekt EOS zavádza automatizované kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je najmä identifikovať pokyny, pri ktorých klient nemá dostatočné znalosti a skúsenosti na to, aby si uvedomil všetky súvisiace riziká.

Aby obchodník Fio banka, a.s. (konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Fio banka, a.s. - pobočka zahraničnej banky) zistila od klienta všetky relevantné údaje, ktoré pre poskytovanie riadnej odbornej starostlivosti potrebuje, predkladá svojim klientom tzv. Investičný dotazník , a to už pri podpise Komisionárskej zmluvy. Ak príde ku zmenám v údajoch, ktoré klient takto poskytol, má kedykoľvek možnosť vykonať ich aktualizáciu buď prostredníctvom klientskych pracovníkov pobočky, ktorá vedie jeho obchodný účet, alebo individuálne pomocou zmenového formulára v Globálnych nastaveniach aplikácie e-Broker. Rovnako tak má klient kedykoľvek možnosť údaje opraviť, ak by tieto boli uvedené nesprávne alebo nepresne. Platnosť dát uvedených v dotazníku je jeden rok odo dňa jeho poslednej aktualizácie, po vypršaní tejto lehoty bude podanie nového pokynu umožnené až po ich aktualizácii alebo potvrdení, že nedošlo k žiadnym zmenám.

Akonáhle kontrolné mechanizmy EOS už pri podávaní pokynu klientom vyhodnotia, že realizácia pokynu predstavuje pre klienta potenciálne zvýšené riziko, ktorého podstúpenie nemusí byť v súlade so skutočnosťami uvedenými v Investičnom dotazníku, systém pozastaví prijatie takéhoto pokynu a klientovi zobrazí príslušné varovné upozornenie. Ak klient s podstúpením takéhoto rizika aj napriek tomuto varovaniu súhlasí, autorizuje pokyn opakovaným stlačením tlačítka „Odoslať". V opačnom prípade nebude takýto pokyn vôbec prijatý na spracovanie. Pokiaľ však obchodník v rámci EOS vyhodnotí informácie uvedené v Investičnom dotazníku tak, že klientovi takéto investovanie do akcií zásadne neodporúča, bude spracovanie prípadného pokynu trvale odmietnuté bez možnosti jeho autorizácie odsúhlasením podstupovaného rizika.

V prípade problémov, na ktoré v súvislosti s EOS narazíte, sa neváhajte obrátiť na Vašu pobočku.e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0668124,69619
USD1,117991,05285
GBP0,867370,81684
CHF0,982600,92535
PLN4,419634,16216

Kompletné informácie tu