Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > Manuály, dokumenty, cenníky > Ostatné > Právne prehlásenie

Právne prehlásenie

Toto prehlásenie obsahuje podmienky užívania (ďalej len "podmienky") internetových stránok www.fio.sk (ďalej len "internetové stránky"). Týmto žiadame všetky osoby, ktoré sa s týmito podmienkami doposiaľ nezoznámili, aby tak učinili pred začatím užívania týchto stránok. Užívaním internetových stránok s týmito podmienkami súhlasíte.

  • Prevádzkovateľom internetových stránok je spoločnosť Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Autorské práva a ochranné známky

Subjekty patriace do Finančnej skupiny Fio majú všetky autorské práva a ostatné práva na užívanie a ochranu všetkých internetových stránok, ich obsahu, čo sú hlavne články, správy, príspevky, zmluvy, podmienky, cenníky a ďalšie materiály (ďalej len "materiály"), a ochranných známok, pokiaľ nie je uvedené inak. Informácie uvedené na internetových stránkach sú určené iba pre osobnú potrebu užívateľov a ich použitie pre iné účely, hlavne formou ich šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné v informačnom memorande, ktoré má za cieľ Vás oboznámiť s tým, aké údaje o Vás spracovávame, z akých zdrojov ich získavame, aké práva môžete v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov uplatniť a akým spôsobom tak môžete urobiť.

Upozornenie na riziká spojené s investovaním do investičných nástrojov

S investíciou do finančných nástrojov (napr. cenné papiere, deriváty) je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a investície do týchto nástrojov môžu rovnako rásť ako klesať. Kurzy, devízové kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenia, výkonnosť či iné parametre finančných nástrojov sa môžu meniť, a teda rásť a klesať. Návratnosť prostriedkov investovaných do finančných nástrojov nie je v žiadnom prípade zaručená. Investori do finančných nástrojov nesú v každom prípade riziko straty z takejto investície. Akékoľvek kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenia, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonností či iných parametrov týchto finančných nástrojov. Poskytovanie investičných služieb obchodníkom s cennými papiermi nie je možné považovať za formu či obdobu kolektívneho investovania, vkladu v peňažnom ústave ani poistenia či penzijného pripoistenia. Z informácií uvedených na týchto internetových stránkach týkajúcich sa akéhokoľvek regulátora finančného či kapitálového trhu alebo akéhokoľvek garančného systému (napr. Garančný fond investícií), nie je možné v žiadnom prípade vyvodzovať, že tieto inštitúty zaručujú výnosy z ktorejkoľvek investičnej služby alebo návratnosť investícií do ktoréhokoľvek finančného nástroja alebo že títo regulátori takéto investície odporúčajú.

Finančná skupina Fio odporúča všetkým investorom, aby svoje investičné zámery a rozhodnutia vždy vopred konzultovali s odbornými pracovníkmi.

Cookies

Aby bola pre Vás práca s týmito internetovými stránkami jednoduchšia, používame súbory typu "Cookies".

Informácie o rozsahu a účele spracovania cookies

Čo sú cookies?

Cookie je krátky textový súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vaša budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prechádzanie webu bolo omnoho zložitejšie.

Súbory cookie slúžia na veľa účelov. Používame ich napríklad k ukladaniu vašich nastavení, k výberu relevantných reklám či k sledovaniu počtu návštevníkov na stránke.

Aké cookies používame?

Okrem našich vlastných súborov cookie (súbory cookie prvej strany), používame v niektorých prípadoch tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť a prípadne i zlepšovať predovšetkým efektívnosť našej reklamy na internetových stránkach Fio banky, poprípade na internetových stránkach tretích strán. V prípade súborov cookie tretích strán je správa cookies realizovaná na ich strane.

Na týchto internetových stránkach používame nástroje a služby poskytované spoločnosťami Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., predovšetkým potom Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords vrátane remarketingu/retargetingu a prehľadov o demografii a záujmoch užívateľov.

S ohľadom na vyššie uvedené sú na internetových stránkach využívané rôzne druhy cookies, pričom podľa jednotlivých druhov sa líši i rozsah ich spracovania, a to buď formou dočasných súborov cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači len do ukončenia prehliadania stránky, alebo trvalých súborov cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšiu dobu.

Zhromažďovanie týchto informácií slúži k zlepšovaniu našich služieb, predovšetkým potom pre marketingové účely, úpravy webových stránok a prispôsobenie ich prevádzke tak, aby čo najviac vyhovovali záujmom a potrebám návštevníkov stránok a aby umožnili plné, funkčné a bezproblémové využitie našich internetových stránok vrátane služieb tretích strán.

Google Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Google Universal Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba "Google"). Služba Google Universal Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi.

Google bude užívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Detailné informácie o Google Analytics a informácie o spracovaní osobných údajov zo strany Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Zmena nastavenia/odvolanie súhlasu

V prípade, keď chcete upraviť jednotlivé preferencie, alebo keď chcete už udelený súhlas následne odvolať, vykonajte úpravu v Nastavení cookies (odkaz nájdete v pätičke webu). Pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním určitého typu cookies súborov, prestaneme tieto cookies využívať. Samotné cookies súbory však zostávajú aj naďalej uložené vo vašom internetovom prehliadači, odkiaľ ich môžete kedykoľvek odstrániť (napríklad vymazaním histórie prehliadača).

Pod nižšie uvedenými odkazmi nájdete informácie, ako odstrániť súbory cookie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch (za informácie uvedené pod jednotlivými odkazmi, rovnako ako za prípadnú zmenu týchto odkazov, nenesieme žiadnu zodpovednosť):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com/

Prehľad cookies používaných na webe

Názov: forceNormal
Typ: Nevyhnutná
Doba využiteľnosti: 100 dní
Účel: Ukladá informáciu ohľadom typu prehliadača a pomáha užívateľov presmerovať na správny typ webu (štandardný web vs. web pre mobilné zariadenia).

Názov: webLng
Typ: Nevyhnutná
Doba využiteľnosti: 30 dní
Účel: Ukladá informáciu o preferovanej jazykovej mutácii webu.

Názov: PHPSESSID
Typ: Nevyhnutná
Doba: Počas návštevy
Účel: Všeobecný identifikátor používaný na udržiavanie danej relácie medzi prehliadačom a serverom.

NAZOV: nette-browser
KATEGÓRIA: Nevyhnutná
DOBA: Počas návštevy
POPIS: Všeobecný identifikátor pre Nette framework používaný na monitorovanie danej relácie medzi prehliadačom a serverom.

Názov: cc_cookie
Typ: Nevyhnutná
Doba: až 1 rok
Účel: Ukladá informáciu o nastavení cookies lišty.

Názov: _ga
Typ: Analytická
Doba: 2 roky
Účel: Hlavný súbor cookie služby Google Analytics. Umožňuje službe rozoznávať jednotlivých návštevníkov webu. Každý súbor _ga je unikátny pre konkrétny web alebo aplikáciu, preto ho nemožno použiť na sledovanie používateľa naprieč nesúvisiacimi webmi.

Názov: _gat
Typ: Analytická
Doba: 1 minúta
Účel: Pomocný súbor cookie služby Google Analytics. Umožňuje monitoring a optimalizáciu prevádzky webu, vďaka ktorému je možné obmedziť rýchlosť a početnosť požiadaviek na server, a predchádzať tak problémom pri pohybe návštevníkov na stránke.

Názov: _gid
Typ: Analytická
Doba: 24 hodín
Účel: Pomocná device ID cookie Google. Zbiera informácie o prehliadači a zariadení.

Zdroje dát

Informácie ohľadom dodávateľov zdrojových dát sú k dispozícii tu.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky materiály umiestnené na internetových stránkach slúžia iba pre informačné účely a pri ich tvorbe bolo postupované s vynaložením zodpovedajúcej starostlivosti. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na materiály zverejňované na internetových stránkach v súlade so zmluvami uzavretými medzi subjektmi Finančnej skupiny Fio a ich klientmi. Informácie uverejnené na internetových stránkach nemajú, s výnimkou tých, ktoré sú takto výslovne označené, charakter právnych, daňových či investičných odporúčaní, analýz alebo návrhov a ponúk ku kúpe či predaju finančných nástrojov. Investičné odporúčania, ktoré sú takto označené, sú iba informatívne a nezáväzné a Finančná skupina Fio v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne v súvislosti s nimi. Finančná skupina Fio si vyhradzuje právo na zmenu akýchkoľvek materiálov zverejnených na internetových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

Finančná skupina Fio nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok, nezodpovedá za akúkoľvek priamu a nepriamu škodu vzniknutú v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok a ich obsahu a ďalej nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú z dôvodu ich čiastočnej či úplnej nefunkčnosti či nemožnosti pripojenia k internetovým stránkam. Využitie akýchkoľvek informácií na internetových stránkach je výlučne vecou uváženia a zodpovednosti daného užívateľa.

Záverečné ustanovenia

Finančná skupina Fio nezodpovedá za správnosť prekladov obsahu internetových stránok, aj keď jej členovia usilujú o čo najlepšiu presnosť prekladaných materiálov.

Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich uverejnenia na internetových stránkach. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto internetové stránky a viac ich nepoužívajte.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,6241724,27683
USD1,101451,03728
GBP0,871510,82074
CHF0,983830,92651
PLN4,456574,19696

Kompletné informácie tu