Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > Ako sa stať klientom > Chcem bankové služby

Chcem bankový účet bez poplatkov!

4 kroky k získaniu bankového účtu bez poplatkov

 1. Vyberte si jednu z pobočiek Fio banky alebo si otvorte osobný účet on-line (len fyzické osoby, občania SR).
 2. Vezmite si na ňu potrebné dokumety.
 3. Podpíšte zmluvu a ďalšie dokumenty.
 4. Vložte peniaze (najmenej vo výške minimálneho zostatku).

Môžete si zriadiť ľubovoľný účet z aktuálnej ponuky bežných i vkladových účtov, pričom jednotlivé účty môžu byť vedené v AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK alebo USD.

Aké doklady budete potrebovať?

Fyzická osoba bežný občan, nepodnikateľ:

 • obyvateľ EÚ - občiansky preukaz alebo pas
 • mimo EÚ - 2 doklady totožnosti

Fyzická osoba podnikateľ:

 • obyvateľ EÚ - občiansky preukaz alebo pas
 • mimo EÚ - 2 doklady totožnosti
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 3 mesiace (listinná forma)

Právnická osoba:

 • originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (listinná forma)

Občianske združenia, neziskové organizácie:

 • originál (alebo overenú kópiu) zakladateľského dokumentu (stanovy združenia, nadačná listina, zakladacia listina, zriaďovacia zmluva alebo štatút) s vyznačeným dňom registrácie príslušným registrovým úradom
 • originál (alebo overenú kópiu) všetkých prípadných dodatkov k zakladateľským dokumentom, potvrdených príslušným registrovým úradom
 • overenú kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo ŠÚ SR alebo Oznámenie o pridelení IČO z MV SR (tento dokument nie je potrebný v prípade, že identifikačné číslo bude uvedené priamo vo výpise z príslušného registra)
 • originál (alebo overenú kópiu) dokumentu, ktorým združenie/nezisková organizácia zdokladuje voľbu osôb oprávnených konať za združenie/neziskovú organizáciu (t.j. zápis z členskej schôdze s prezenčnou listinou obsahujúcou mená a podpisy hlasujúcich členov, údaje o osobách oprávnených konať musia byť v rozsahu celé meno a dátum narodenia/rodné čislo)
 • zoznam všetkých členov občianskeho združenia / neziskovej organizácie s plnou identifikáciou (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa)
 • originál (alebo overenú kópiu) výpisu z príslušného registra (register občianskych združení MV SR, register nadácií, register záujmových združení právnických osôb a ďalšie) nie starší ako 3 mesiace

Vzhľadom na časovú náročnosť preskúmania dokumentácie občianskeho združenia/neziskovej organizácie odporúčame klientom, aby predkladanú dokumentáciu zaslali vopred v elektronickej verzii na e-mailovú adresu vybranej pobočky. Až po potvrdení správnosti a úplnosti predloženej dokumentácie je možné účet občianskemu združeniu založiť.

Upozorňujeme klientov, že na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme v zákonom stanovených prípadoch povinní identifikovať tzv. konečného užívateľa výhod. Pokiaľ osoba konečného užívateľa výhod a jej vlastnícky podiel nevyplývajú priamo z verejne dostupných databáz alebo listín, považuje sa za doklad o vlastníckej štruktúre napr. zápis z valného zhromaždenia, výpis vlastníctva zaknihovaných akcií z CDCP alebo čestné prehlásenie o vlastníckych podieloch. O potrebe doloženia príslušných dokumentov sa môžete vopred informovať vo Vašej pobočke.

Ak už ste klientom Fio banky, a.s. so sídlom v ČR, tak odporúčame vopred kontaktovať vybranú pobočku a informovať sa o podmienkach založenia účtu, keďže v tomto prípade sa môžu podmienky líšiť od hore napísaných.

Vzory zmluvnej dokumentácie:

Potrebné dokumenty a vzory zmlúv nájdete tu


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK27,7973026,33570
USD1,200191,13027
GBP0,945200,89013
CHF1,109231,04460
PLN4,658954,38754

Kompletné informácie tu


Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie X