Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > Ako sa stať klientom > Chcem bankové služby

Chcem bankový účet bez poplatkov!

Bežný účet si založíte jednoducho z mobilu alebo na ktorejkoľvek našej pobočke.

Otvoriť účet z mobilu


4 kroky k získaniu bankového účtu bez poplatkov

 1. Vyberte si jednu z pobočiek Fio banky alebo si otvorte osobný účet z mobilu (len fyzické osoby, občania SR).
 2. Pripravte si potrebné dokumety.
 3. Podpíšte zmluvu a ďalšie dokumenty.

Môžete si zriadiť ľubovoľný účet z aktuálnej ponuky bežných i vkladových účtov, pričom jednotlivé účty môžu byť vedené v AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK alebo USD. Ďalšie účty je možné zakladať online priamo v Internetbankingu.

Aké doklady budete potrebovať?

Fyzická osoba bežný občan, nepodnikateľ:

 • obyvateľ EÚ - občiansky preukaz alebo pas
 • mimo EÚ - 2 doklady totožnosti
 • založenie z mobilu - 2 doklady totožnosti

Fyzická osoba podnikateľ:

 • obyvateľ EÚ - občiansky preukaz alebo pas
 • mimo EÚ - 2 doklady totožnosti
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 6 mesiacov (originál alebo overená kópia v listinnej forme, alebo výpis elektronicky podpísaný orgánom verejnej moci vo formáte ASICE)

Právnická osoba:

 • výpis z registra nie starší ako 6 mesiacov (originál alebo overená kópia v listinnej forme, alebo výpis elektronicky podpísaný orgánom verejnej moci vo formáte ASICE)

Občianske združenia, neziskové organizácie:

 • originál (alebo overenú kópiu) zakladateľského dokumentu (stanovy združenia, nadačná listina, zakladacia listina, zriaďovacia zmluva alebo štatút) s vyznačeným dňom registrácie príslušným registrovým úradom
 • originál (alebo overenú kópiu) všetkých prípadných dodatkov k zakladateľským dokumentom, potvrdených príslušným registrovým úradom
 • overenú kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo ŠÚ SR alebo Oznámenie o pridelení IČO z MV SR (tento dokument nie je potrebný v prípade, že identifikačné číslo bude uvedené priamo vo výpise z príslušného registra)
 • originál (alebo overenú kópiu) dokumentu, ktorým združenie/nezisková organizácia zdokladuje voľbu osôb oprávnených konať za združenie/neziskovú organizáciu (t.j. zápis z členskej schôdze s prezenčnou listinou obsahujúcou mená a podpisy hlasujúcich členov, údaje o osobách oprávnených konať musia byť v rozsahu celé meno a dátum narodenia/rodné čislo)
 • zoznam všetkých členov občianskeho združenia / neziskovej organizácie s plnou identifikáciou (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa)
 • výpis z príslušného registra (register občianskych združení MV SR, register nadácií, register záujmových združení právnických osôb a ďalšie) nie starší ako 6 mesiacov (originál alebo overená kópia v listinnej forme, alebo výpis elektronicky podpísaný orgánom verejnej moci vo formáte ASICE)

Vzhľadom na časovú náročnosť preskúmania dokumentácie občianskeho združenia/neziskovej organizácie odporúčame klientom, aby predkladanú dokumentáciu zaslali vopred v elektronickej verzii na e-mailovú adresu vybranej pobočky. Až po potvrdení správnosti a úplnosti predloženej dokumentácie je možné účet občianskemu združeniu založiť.

Upozorňujeme klientov, že na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme v zákonom stanovených prípadoch povinní identifikovať tzv. konečného užívateľa výhod. Pokiaľ osoba konečného užívateľa výhod a jej vlastnícky podiel nevyplývajú priamo z verejne dostupných databáz alebo listín, považuje sa za doklad o vlastníckej štruktúre napr. zápis z valného zhromaždenia, výpis vlastníctva zaknihovaných akcií z CDCP alebo čestné prehlásenie o vlastníckych podieloch. O potrebe doloženia príslušných dokumentov sa môžete vopred informovať vo Vašej pobočke.

Ak už ste klientom Fio banky, a.s. so sídlom v ČR, tak odporúčame vopred kontaktovať vybranú pobočku a informovať sa o podmienkach založenia účtu, keďže v tomto prípade sa môžu podmienky líšiť od hore napísaných.

Vzory zmluvnej dokumentácie:

Potrebné dokumenty a vzory zmlúv nájdete tu


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,8994024,53760
USD1,120921,05562
GBP0,867620,81707
CHF0,995220,93723
PLN4,412584,15553

Kompletné informácie tu