Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Akcie a investície > Deriváty > Futures > Ako obchodovať futures?

Ako obchodovať futures?

Obchodovanie s futures kontraktmi je určené skôr skúsenejším investorom, ktorí majú vedomosti najmä z oblasti technickej analýzy.

Obchodovanie s futures kontraktmi je určené skôr skúsenejším investorom

  • rovnako ako u akcií je možné nakupovať či predávať, prípadne shortovať a uzavrieť pozíciu dokúpením
  • vysporiadanie prebieha s denným vyúčtovaním ziskov a strát (obchod s nulovým ziskom)
  • futures sú vysoko likvidné
  • ceny sú kótované
  • vďaka maržovému obchodovanou je zabezpečené využívanie značného pákového efektu, možnosť vysokých ziskov i strát v závislosti na vývoji trhu

Long a short pozícia

Futures sú štandardizované pevné termínové kontrakty a aktívne sa s nimi obchoduje na verejných trhoch. Obchodník, ktorý kupuje futures, zaujíma dlhú pozíciu (long) vo futures a naopak obchodník, ktorý predáva, zaujíma krátku pozíciu (short). Kupujúcí má právo a zároveň i povinnosť v stanovenom termíne kúpiť podkladové aktívum. Predávajúci má naopak právo a zároveň povinnosť v stanovenom termíne toto podkladové aktívum dodať. Z toho vyplýva, že počet otvorených (open interest) long a short pozícií musí byť zhodný.

Odvodzovanie názvov futures

Názov futures je odvodzovaný jednak podľa podkladového aktíva, ktoré zastupuje, a zároveň podľa termínu konečného vysporiadania tohoto kontraktu. Ak sa bude kontrakt vysporadúvať napr. v septembri 2007, bude jeho názov doplnený o tento údaj a bude sa nazývať „septembrovým kontraktom".
Skrátene je pre jednotlivé mesiace v roku rozšírené používanie skratiek, podľa nasledujúceho schématu: Január...F, Február...G, Marec...H, Apríl...J, Máj...K, Jún...M, Júl...N, August...Q, September...U, Október...V, November...X, December...Z.

Veľkosť kontraktu a multiplikátor

Štandardizované množstvo určuje veľkosť jedného kontraktu a obchodovať možno iba s takto (z hľadiska veľkosti) definovanými kontraktmi. Nemožno teda v rámci jedného kontraktu kúpit/predať zakaždým iné množstvo podkladového aktíva. Pokiaľ je napr. veľkosť kontraktu na index PX určená 100 ks, kúpou/predajom 1 futures na index PX, kupujeme/predávame 100 ks tohoto indexu.

Táto veľkosť kontraktu slúži i ako tzv. multiplikátor. Tým, že pohyb podkladového aktíva vynásobíme multiplikátorom, zistíme okamžitý peňažný vplyv pohybu podkladu. Napr. pokiaľ vlastníme 1 kontrakt na index PX a tento index zmení svoju hodnotu z 1650 b. na 1651 b. (teda o 1 bod), pri multiplikátore 100, pre nás tento jednobodový pohyb znamená 100 Kč zisk.

Požiadavka na otvorenie pozície

Pri obchodovaní s futures existuje určité riziko, že subjekt v pozícii long nedodá peniaze odpovedajúce dohodnutej cene a subjekt v pozícii short nedodá podkladové aktívum. Aby sa tomuto riziku predišlo, vstupuje medzi tieto dva subjekty clearingový dom, ktorý požaduje pri otvorení každej novej pozície deponovať na tzv. maržovom účte stanovený maržový vklad, ktorý predstavuje iba určitú relatívne malú časť z nominálnej hodnoty kontraktu. Deponovanie tejto čiastky nie je úročené. Výška maržovej požiadavky závisí na volatilite kurzu futures a podkladového aktíva.

Je potrebné dodať, že maržu musí zložiť ako kupujúci, tak aj predávajúci. A pretože pri otvorení pozície na futures neplatí kupujúci predávajúcemu cenu kontraktu ihneď, ale až v dobe splatnosti kontraktu, je zloženie marže pre obe strany jediným prvotným nákladom na otvorenie pozície (plus samozrejme poplatky obchodníkovi a burze). Pri otvorení pozície teda kupujúci neplatí cenu futures a predávajúci túto cenu neobdrží. Spoločným nákladom je len maržová požiadavka.

Vývoj kurzu futures

Kurz futures kontaktu alebo tiež cena nie je nič iného, ako termínová cena bázického inštrumentu k dátumu splatnosti futures kontraktu. Laicky povedané, predpokladaná cena podkladového aktíva k dátumu splatnosti, napr. k septembru 2007. Kurz termínového obchodu sa teda odvodzuje od očakávaného promptného kurzu podkladového aktíva, ktorý by mal „podľa účastníkov trhu" existovať na promptnej burze v okamžiku vypršania termínového kontraktu.

Cena futures podkladového nástroja môže byť vyššia či nižšia než je spotová cena podkladového nástroja, a to v závislosti na nákladoch prenosu (náklady na držanie futures alebo držania podkladového aktíva) a na očakávaniach trhu, aký bude vývoj ceny podkladového nástroja. Rozdiel medzi spotovou cenou podkladového nástroja a cenou futures sa označuje ako báza.

Báza je záporná (contango) v prípade, že termínovaný kurz je vyšší ako kurz promptný, alebo je kladná (backwardance), v prípade vyššieho promptného kurzu ako termínovaného. Rozdiel spotovej ceny a futures ceny (báze) sa zvyšuje s veľkosťou doby do splatnosti. S blížiacim sa dátumom splatnosti má futures cena tendenciu približovať sa spotovej cene a báze tak konverguje k nule.

Spôsob kótovania kurzu futures je pre jednotlivé kontrakty opäť štandardizovaný. Tomu je daná aj najmenšia možná zmena kurzu, tzv. minimálny pohyb kurzu (tick size). Hodnota tohoto minimálneho pohybu vynásobená multiplikátorom tak určuje minimálny zisk/stratu plynúcu zo zmeny kurzu o tick size.

Denné vysporiadanie ziskov a strát (marking to market)

Clearingový dom každý deň po uzatvorení burzy prevádza ocenenie a vysporiadanie otvorených pozícií. Ocení tak všetky otvorené pozície (ako nákupné, tak aj predajné) a vyčísli výšku zisku a straty pre jednotlivé pozície vyplývajúce z rozdielu kurzu pri otvorení pozície a denné ceny vysporiadania. Subjekt v pozícií long dosahuje pri vzostupe kurzu futures kontraktu zisk, naproti tomu subjekt v pozícií short zaznamenáva pri tomto vývoji kurzu kontaktu stratu. Dosiahnutý zisk/strata je súčasne na konci každého dňa zúčtovaná v prospech/na vrub maržového účtu každého člena clearingového domu. Každý nasledujúci deň sa situácia opakuje, opäť sú ocenené všetky kontrakty dennou cenou vysporiadania, vyčíslené zisky a straty, v tomto prípade už ako rozdiel medzi cenou vysporiadania v danom dni a cenou vysporiadania predchádzajúceho dňa. Takto to funguje každý deň až do splatnosti kontraktu.

Príklad: Predpokladajme, že dňa 31. 12. dôjde medzi kupujúcim (držiteľom long pozície) a predávajúcim (držiteľom short pozície) k uzavretiu obchodu s futures na index, ktorý má aktuálny kurz 1600 b., so splatnosťou k 1. 3., pri multiplikátore 100. Obchodovanie v Kč.

DátumKurzPredávajúciKupujúci - vzájomné denné vyrovnanie
31.12.1 600 bodů--
2.1.1 601 bodů-1 b (- 100 Kč)+ 1 b (+ 100 Kč)
3.1.1 597 bodů+ 4 b (+ 400 Kč)- 4 b (- 400 Kč)
4.1.1 600 bodů- 3 b (- 300 Kč)+ 3 b (+ 300 Kč)
----
----
28.2.1 621 bodů--
1.3.1 622 bodů+ 1 b (+ 100 Kč)-1 b (- 100 Kč)

Pákový efekt

Ďalším významným znakom futures je pákový efekt, t.j. že pre vstup do pozície nie je nutné disponovať celkovou hodnotou kontraktu, ale iba zlomkom hodnoty (initial margin = počiatočná marža). Tým, že je možné obchodovať len na základe záloh (marží clearingovému domu) je možné dosahovať obrovské objemy obchodov, čo zvyšuje likviditu trhu. Objemy aj likvidita výrazne presahujú rozmery promptných trhov s podkladovými inštrumentmi.

Splatnosť futures

Splatnosť futures kontraktov je presne daná derivátovou burzou. V rámci toho je určený posledný obchodný deň, deň splatnosti kontraktu (väčšinou zhodný s posledným obchodným dňom) a deň konečného vysporiadania kontraktu (väčšinou v T+1 po poslednom obchodnom dni). Dátum splatnosti obvykle podlieha nejakej pravidelne sa opakujúcej zákonitosti, napr. tretí piatok v poslednom mesiaci kontraktu. Futures kontrakty sa vyskytujú spravidla so splatnosťou do jedného až dvoch rokov.

Ak je na jedno podkladové aktívum vypísaných viac futures s rôznou dobou splatnosti, najväčšia obchodná aktivita prebieha spravidla na tom kontrakte, ktorý má najbližší dátum splatnosti. Posledných niekoľko dní životnosti kontraktu sa objem obchodov znižuje a rastie volatilita. Záujem investorov sa tak presúva do nasledujúceho kontaktu. V prípade, že klient nemá záujem o držanie pozície cez dátum splatnosti, nedoporučujeme uzavretie pozície nechávať až na posledné dni životnosti kontraktu.

Uzavretie pozície

Existujú dva spôsoby uzavretia pozície pri futures kontraktoch. Buď tým, že sa prevedie kompenzujúci futures pred ich splatnosťou. To v praxi neznamená nič iného, ako predanie nakúpeného futures alebo kúpenie predaného futures. Druhý spôsob je dodanie podkladového aktíva v dobe splatnosti futures. Tento druhý spôsob automaticky vyžaduje držanie pozície do dátumu splatnosti a jeho konečné vysporiadanie. Najčastejším spôsobom uzavretia pozície ale býva prvý z uvedených spôsobov, tzv. offset.

Konečné vysporiadanie

Tento spôsob vysporiadania slúži len pre prípady, keď je pozícia futures držaná cez dátum splatnosti.

Existujú opäť dva spôsoby konečného vysporiadania, a to fyzické alebo finančné.

Fyzické vysporiadanie spočíva vo fyzickom dodaní podkladového aktíva v dobe splatnosti (u short pozície) proti zaplateniu za toto dodanie v dobe splatnosti (u long pozície). Cena, za ktorú táto transakcia prebieha, je záverečná cena vysporiadanie. Spoločnosť Fio fyzické vysporiadanie kontraktov neumožňuje.

Finančné vysporiadanie predstavuje iba finančné vyrovnanie medzi subjektami v long a short pozícií bez fyzického plnenia. Vzhľadom k dennému zúčtovaniu a vyrovnaniu ziskov a strát, obmedzuje sa finančné vysporiadanie v dobe splatnosti iba na vyrovnanie vyplývajúce z rozdielu medzi dennou cenou vysporiadania v predposlednom dni a záverečnou cenou vysporiadania v dobe splatnosti. Vyrovnajú sa teda len finančné rozdiely z posledného dňa.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0950524,72295
USD1,192401,12293
GBP0,868190,81760
CHF1,103811,03950
PLN4,709104,43478

Kompletné informácie tu


Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie X