Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Bracket

Jedná sa o pokyn, ktorý používa investor v prípade keď chce predať cenné papiere buď na vopred určenom zisku alebo vopred stanovenej strate. Pokyn je možné zadávať ako nákupný (zaistenie krátkej pozície - short) alebo predajný.

Inteligentné pokyny Vám umožnia maximalizovať zisk a minimalizovať prípadné straty.

Príklad použitia:

Predajný pokyn

Pomocou jediného pokynu zaistiť nakúpenú pozíciu na CP tak, že k jej uzavretiu dôjde buď na úrovni vopred stanoveného zisku, alebo na úrovni vopred stanovenej maximálnej prípustnej straty.

Nákupný pokyn

Vzhľadom k charakteru pokynu nájde nákupný pokyn uplatnenie predovšetkým v prípade ošetrenia otvorenej short pozície. Aj tu teda k jej zatvoreniu dôjde buď na úrovni vopred stanoveného zisku, alebo na úrovni vopred stanovenej maximálnej prípustnej straty.

Prečo použiť práve pokyn typu Bracket?

Pri obchodovaní s pomocou štandardných pokynov s limitnou cenou a Stop-loss pokynov má investor možnosť zaistiť len jednu stranu potenciálneho vývoja kurzu, t.j. môže mať zadaný buď len pokyn s limitnou cenou, ktorým obvykle realizuje zisk, alebo Stop-loss pokyn, ktorým obvykle opúšťa pozíciu s vopred akceptovanou stratou.

Investor tak neustále musí sledovať vývoj trhu a podľa toho, či cenný papier momentálne rastie, alebo klesá, meniť pokyn zo Stop-loss na Limit alebo naopak, čo kladie značné nároky na čas. Bracket pokyn kombinuje oba typy "elementárnych" pokynov tak, že je možné ošetriť obe strany možného vývoja pomocou jediného pokynu, zbavuje tak investora nutnosti sa priebežne prispôsobovať rušením súčasných a zadávaním nových pokynov.

POZNÁMKA

1/ Pre zníženie rizika vyplývajúceho z technického oneskorenia reakcie Bracket pokynu pri náhlom výkyve trhu má použitie Bracket pokynu tieto obmedzenia:

- pokyn možno zadať len na marginable CP

- je stanovené minimálne prípustné rozpätie medzi ziskovou limitnou cenou a Stop cenou. Veľkosť rozpätia musí byť aspoň 6% z nižšej z oboch cien.

2/ V prípade nákupného Bracket pokynu sú vždy zablokované finančné prostriedky v maximálnej požadovanej výške po celú dobu platnosti pokynu, t.j. bez ohľadu na to, či je práve aktívna vetva s "lacnejšou" cenou alebo "drahšou" cenou.

3/ Maximálna odchýlka Limitné ceny od Stop ceny musí spĺňať nasledujúce pravidlá:

V prípade, že je Stop cena nižšia alebo rovná 5 USD, nesmie byť odchýlka väčšia ako 10%.
V prípade, že je Stop cena medzi 5 až 50 USD vrátane, nesmie byť odchýlka vytší ako 5%.
V prípade, že je Stop cena vyššia ako 50 USD, nesmie byť odchýlka väčšia ako 3%.

Príklad: V prípade predajného pokynu sa Stop cenou 20 USD, nesmie byť Limitná cena nižšia ako 19 USD.

Upozornenie:

V prípade náhleho pohybu kurzu (napr. vplyvom ohlásenia podstatnej kurzotvornej informácie) môže dôjsť k situácii, keď sa trhová cena v neprospech investora dostane mimo zadaného rozpätia a pokyn typu Stop-loss bude vygenerovaný s oneskorením. Používaním Bracket pokynu berie klient na vedomie skutočnosť, že obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu technického oneskorenia v reakciách pokynov na trhový vývoj.


Spôsob zadania

Mám nakúpené akcie za cenu 10 USD, pričom podľa svojej investičnej stratégie chcem realizovať zisk 15%, v prípade negatívneho vývoja pozíciu opustiť pri strate 5%. Zadám teda predajný pokyn Bracket, kde ako ziskovú limitnú cenu uvediem 11,50 USD [Horná cena] a ako stratovú Stop cenu 9,50 USD [Dolná stop cena].

V prípade, že v následnom vývoji kurz dosiahne úroveň 11,50 USD, dôjde k predaju s touto limitnou cenou. Naopak v prípade poklesu k úrovni 9,50 USD dôjde k aktivácii predajného Stop-lossu. Ten je realizovaný za cenu aktuálneho dopytu (s prípadným obmedzením zadaným limitom Stoploss pokynu [Dolná cena]).

Upozornenie

Pre využívanie inteligentných pokynov na burzách v USA je nutné mať v „Globálnom nastavení" aplikácie eBrokor vybranú plnú verziu aplikácie a v časti "Povoliť nové vlastnosti USA pokynov" - vyznačené „Áno"

PARAMETRE

Typ pokynu = predajný Bracket pokyn. Rozšírenie formulára o voľbu parametrov tohto inteligentného pokynu otvoríte tlačítkom "Bracket" vo formulári pokynu v e-Brokeri.

Limitná cena pre realizáciu zisku [Horná cena] = 11,50 USD

Stop cena pre zatvorenie stratovej pozície [Dolná stop cena] = 9,50 USD

[Dolná cena] nevyplnená, ide o Stop-market pokyn, pozícia bude zatvorená za aktuálnu trhovú cenu pri aktivácii Stop-pokynu.

Počas doby platnosti pokynu je stanovený stred rozpätia medzi "ziskovou" limitnou a "stratovou" stop cenou (vo vyššie uvedenom príklade vychádza na 10,50 USD). Pokiaľ je pri začiatku platnosti Bracket pokynu trhový kurz v intervale "Stop cena" až "Stred rozpätia plus 20% rozpätia" (vo vyššie uvedenom príklade vychádza na 10,90 USD), potom je aktívna Stop-loss vetva Bracket pokynu. K jej "zrušeniu" a aktivácii Limitnej vetvy dôjde v okamihu, keď trhový kurz vzrastie nad úroveň "Stred rozpätia plus 20 % rozpätia". Naopak k "zrušeniu" Limit pokynu a aktivácii Stop pokynu dôjde v okamihu, keď trhová cena prerazí "Stred rozpätia" smerom nadol. Pásmo "stred rozpätia" až "stred rozpätia plus 20% rozpätia" je použité, aby pri drobnom kolísaní kurzu v tejto cenovej úrovni nedochádzalo k zbytočne častému rušenie jednej časti bracket pokynu a aktivácii druhej.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0976224,72538
USD1,117731,05261
GBP0,865460,81503
CHF0,996690,93862
PLN4,409054,15220

Kompletné informácie tu